Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě vúředních dnech a hodinách:
  Pondělí 7.30 – 16.00 Úterý 7.30 – 16.00 Středa 6.30 – 17.00
  Čtvrtek 7.30 – 16.00 Pátek 7.30 – 14.00
 2. Telefonické podání: pevná linka – 582 399 135
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@protivanov.com, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov, případně faxem na číslo 582 399 135.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7.30 – 16.00 Úterý 7.30 – 16.00 Středa 6.30 – 17.00
Čtvrtek 7.30 – 16.00 Pátek 7.30 – 14.00

Telefonické podání: pevná linka – 582 399 135

poštou na adresu Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov

Elektronicky na e-mail: podatelna@protivanov.com (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: x3nbbvc
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka  Sazba
Vyhledání informace 160,- Kč / hod
Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina 40,- Kč / 15 min.
Pořízení fotokopie :
černobílá kopie A4, jednostranně 2,- Kč
černobílá kopie A4, oboustranně 3,- Kč
černobílá kopie A3, jednostranně 2,50 Kč
černobílá kopie A3, oboustranně 5,- Kč
Pořízení kopie tiskem (formát A4) 1,50 Kč
Pořízení kopie na vlastní disketu 15,- Kč
Odeslání informace e-mailem 1,- Kč / strana A4
Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,- Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím