Sběrné středisko odpadů Protivanov

Sběrné středisko odpadů slouží především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma, právnické a podnikající fyzické osoby uhradí poplatek za uložení dle druhu odpadu a platného ceníku.

Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír, sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.

Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí Protivanova.

Otevírací doba sběrného dvora:
středa   16:00 –  18:00 hod.
sobota   9:00 –  12:00 hod.

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:

nebezpečný odpad – motorové oleje, filtry, rozpouštědla, barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie
objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum apod. (z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru je nutné nábytek před uložením rozebrat na jednotlivé desky)
vyřazené elektrické a elektronické zařízení – lednice, pračky, sporáky, televize, rádia, PC, monitory, mobilní telefony, elektronářadí aj. (elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout)
pneumatikypneumatiky z osobních aut, motocyklů, kol (bez disků)
obaly
– papírové, plastové, dřevěné, kovové a skleněné
papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, oděvy a textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.),osvětlovací zařízení(zářivky, výbojky apod.),baterie(monočlánky, tužkové baterie)

Ve sběrném dvoře je možnost odevzdat také  drobný stavební odpad (z malých domovních oprav)
beton, cihly, tašky, keramické výrobky a jejich směsi.

Uložení tohoto stavebního odpadu je možné za následujících podmínek:

Zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc – platí pouze pro občany Protivanova (toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil). Obyvatelé ostatních spádových obcí hradí poplatek 200 Kč/t stavební suti.
poplatek 200 Kč/t uhradí taktéž obyvatelé Protivanova za množství uložené suti převyšující 500 kg za měsíc.
Maximální povolené jednorázové množství stavební suti je 7 tun na domácnost (traktorová vlečka).
Uložení většího množství suti než 7 tun je možné pouze se souhlasem Úřadu městyse Protivanov a v tomto případě bude účtován poplatek dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora, společnosti SITA.

stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout).
Nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu apod.

Ve sběrném dvoře je nutné se řídit pokyny obsluhy.

Kontakt: tel. 724 860 447